Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida

8.pokračování- text PANORTHOSIE,

Ale naopak aby nikdo nic neuchvacoval druhému od úst.

Aby nikdo s nikým nežil v hádkách a v nevůli, nýbrž všichni v míru a svornosti.

Aby žádná část země, polí, lesů, zahrad a budov neležela ladem.

Aby nikdo nikomu neškodil veřejně nebo soukromě, doma nebo venku; veřejná bezpečnost budiž zaručena na cestách i stezkách i ve všech koutech.

Divadelní hry mohou být v dobře spořádaném státě podrženy, ba mají být zaváděny a pěstovány.

Důkazy: Počestné přátelské osvěžení je samo sebou užitečné, je-li umírněné. Hlavně však osvěžení tohoto druhu, které velmi se podobá nějakému cestování a poskytne za nějakou hodinku tolik, kolik jiný kdysi poznal teprve během několika let přímou účastí.

Všechny nejužitečnější dojmy dají se takto účinně vtisknout v mysl.

Mlčky se utvářejí mravy lidu hlubokým dojmem z toho, co se předvádí. Neboť zde se sbíhají v jedno neobyčejné věci, vybraná slova, výrazná mimika, sladká harmonie a smutná disharmonie, příznivé i nepříznivé soudy boží, stihající člověka; takže, je-li všechno obratně zahráno, není jinak možno, než že divák je ohromen a jaksi mimo sebe unesen, že upadá jaksi ve vytržení nebo v nadšení. Proto jediné drama dobře zahrané přinášívá více užitku nežli sebevíce řečí jakkoli vyzdobených. Zkrátka a dobře, jsou to živé předehry vážných věcí a zvou k napodobení.

Nikomu nebudiž dovolen nebo trpěn celibát, zejména ne nečistý; nýbrž kdo podle svého věku a postavení může, ať se ožení a má děti.

Budiž dbáno výběru, aby se nedovolovala nerovnost věku, postavy, zdraví... Neboť věnuje-li se dbalá péče plemenění koní, proč ne lidí? Zejména nechť se neuzavírá sňatek v nezralém věku, nýbrž až v plné tělesné i duševní síle, muži mezi dvacátým a třicátým rokem, panny mezi osmnáctým a čtyřiadvacátým. Důvod této rady jest: aby měli více lhůty připravit se k životným úkolům, aby měli méně příležitosti k nerozvážným láskám, aby byli způsobilí dávat život potomstvu zdravému a silnému. Například Sparťané měli zvyk pozdě uzavírat sňatky a zatím otužovat mladé muže a panny prací.

Manželé mají žiti počestně a svému stavu přiměřeně, dítky mají vychovávat ušlechtile. K té potřebě mají být ustanovováni dozorci manželství, mužové staří, moudří, možno-li dobří fyzikové (pro praktickou potřebu) a etikové.

U Sparťanů byl pokutován jako nezdárný občan ten, kdo viděl nějakého hocha nebo mladíka provádět něco neslušného, ale nepotrestal a nenapravil jej jako vlastního syna.

 

Světový sněm čili ekumenický koncil, záruka univerzální reformace

... koncil bude teprve tehdy, jestliže se shromáždí z celého světa (až kam je obydlen) muži osvícení, vynikající nad ostatní smrtelníky moudrostí, zbožností a rozvahou, filosofové, teologové a politikové, aby se poradili, jak už konečně plně opatřit, zabezpečit a šířit spásu celého pokolení lidského.

Nejsvětějším cílem tohoto nejuniverzálnějšího shromáždění bude ukázat celému ostatnímu světu světlo, mír a spásu, ukázanou nám s nebe v takovém jasu; tím udělat konec zmatkům, zahájit všude lepší stav a zabezpečit

konečně cesty světla, míru a spásy, aby se nemohly vrátit lidskému pokolení temnoty, zmatky a pohromy ...

Ale koho sezvou?

Odpovídám: Řekl jsem, že má být sezván svět, to jest všechny kmeny a všichni národové, kteří jsou pod nebem, aby se dostavili prostřednictvím nejlepších lidí ze svého středu, ze stavu učeného, duchovního a politického, a tak aby se zúčastnili společných porad o společné spáse skrze tyto zástupce universit, církví, králů a republik, tedy prostřednictvím filosofů, teologů a politiků. Věc sama si vyžádá, aby mezi nimi byli znalci jazyků, kteří přeloží do národních řečí, cokoli bude usneseno a sepsáno ve prospěch národů.

Zákony jednací budou:

Od začátku budiž jednáno plně; aby měli možnost pronésti svůj názor všichni, o všem, všestranně.

Uprostřed svobodně: každé nucení a zastrašující moc budiž vzdálena; všechno se tam musí předkládat v takové jasnosti, aby chápali všichni; rozsuzování se musí zavésti takové, aby všechny závěry se dály dobrovolně beze všech námitek, ba aby nikdo nemohl mít námitky.

Ale jak mají být ustanovováni tito správcové všeobecné nápravy? Odpovídám:

V             každém kraji budiž jeden takový sbor.

V             Evropě jeden (v Asii,

v Africe a v Americe po jednom).

Jeden pro celý svět.

V             každém (soudním dvoru, konzistoři a sboru světla) budiž jeden předseda s připojeným určitým počtem senátorů, kteří buď budou ustavičně s předsedou, nebo se budou jednou ročně scházet na určitém místě.

Předseda však má mít vždy po boku tři, nejméně dva, s přidanými písaři a tajemníky.

Předseda má sídlit v Evropě na místě tak výhodném, aby byl k němu ze všech stran snadný přístup.

Z každého národa má mít předseda jednoho přísedícího (neb z většího národa dva) a jednoho nebo dva písaře. Jestliže někdo zemře, nebo se vrátí do vlasti, má jiný nastoupit na jeho místo, aby toto světlo nemohlo vyhasnout nikdy a nikde, ani v nejmenším koutku.

Nebo také takto: Z každého národa budiž vyvolen od soukmenovců jeden předseda; pak každá část světa si z nich zvolí jednoho předsedu, a ti nechť předsedají postupně.

Hlasy se mají sbírat nejdříve u všech, a to bez nátlaku; pak se mají vážit; ale nic nesmí být usneseno, leč s čím budou souhlasit všichni, tak aby výsledek byl jako společné dobro společným potvrzením na pevno postaven.

O konci koncilu, čili o mocném provedení usnesených věcí. 

Také třeba uvážit, jakým způsobem by se mohlo celému světu sdělit toto světlo, tento mír a tato spása? Že se má začít doma u nás samých, o tom nebude pochybovat nikdo, komu není neznáma síla rozumného postupu.  

Pokud jde o způsob, jak tyto věci doporučit národům, bude třeba jednat opatrně, aby nebyly předkládány formou dekretování, nýbrž formou doporučení nebo i čestného a štědrého daru. Neboť lidská povaha velmi lpí na své svobodě a nesnáší poroučení, raději má horší věci vlastní volby nežli lepší věci cizí volby, vnucené lidem proti jejich vůli; je také ctižádostivá, chce být ctěna, ne znevažována. Zdá se, že to vystihli Římané, kteří si nepodmaňovali zbraní všechny národy, aby rozšířili svou říši, nýbrž jenom vzpurné; ostatní zvali do společenství svobody a udíleli jim právo svého občanství; toto občanství bylo přijímáno, poněvadž přijmouti je bylo čestné a mnohostranně užitečné. Proč bychom to nenapodobovali? Takže bychom, udělajíce doma pořádek, nabídli toto dílo spásy, tak zářivé, líbezné a tak žádoucí, všem národům, aby se s námi o ně sdíleli? Je velká naděje, že vděčně přijmou, jedni po druhých.

V             čelo knihy bude možno položit nápis Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, zahájená naposled mezi obyvateli celého světa. Na rubu bude možno dát takovouto apostrofu knihy samé: Ty kniho, předchůdce budoucího světla, napodobuj slunce, a kudy ono předchází, tudy jdi po okruhu země, aby nebylo místa, kam proniká slunce svými paprsky, ale kam bys nepronikala svými paprsky i ty!

Toto poselství bude třeba poslat hlavám národů, králům, knížatům, republikám, každému v jeho jazyce.

Tak bude mír až ke končinám země. Jestliže právem řekl Platón, že rovnováha plodí klid, nerovnováha pohyb, jaká by mohla být příčina pohybů tam, kde všechny říše celého světa budou uvedeny do nejvyšší rovnováhy vědění, moci a vzájemné lásky?

 

 

 
© opona2009.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma